L'Oasi - GalbiateRoute 89, Alè - -- Route 89, Alè
--
 - www.google.it
  • Felsspitze: Galbiate
  • Sektor: L'Oasi
  • N. Routen: 24
  • Schwierigkeitsgrad: 3b/6a+
  • Schönheit:
  • Aktualisiert am: 2018/01/28
  • Gelesen: 10873
 

Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:

 

Gr. N. Name L. Falesia WIKI Falesia WIKI Wid
5c  68 IL PIACERE DELL’INCERTEZZA 14 m 5c+  2
5a  69 CULTURA OCCIDENTALE 12 m 5a  4
4a  70 BUCCE D’ARANCIA 10 m 4a  5
4c  71 LA VENDETTA DEI ROVI 20 m 4c  11
5c  72 SASSO MATTO 20 m 5c  7
5c  73 ZELIG 20 m 5c  6
5c  74 LA BANDA DEI BARI 20 m 5c  4
5c  75 LIBERA L’ENERGIA 20 m 5c  2
5b  76 LINEA ROSSA 20 m 5b  5
6a  77 PER LAURA E ALE 24 m 5c+  7
5b  78 ARRIVA IL TOPO 20 m 5b  4
6a+  79 ATTENTI A QUEI DUE 30 m 6a+  5
5b  80 RADICI 18 m 5b+  6
5b  81 FAUSTO E IL MONTE BIANCO 15 m 5b  5
5b  82 CORDE COLORATE L1+L2 23+23 m 5b  1
5a/6a  83 ZENZERO E CANNELLA L1+L2 20+22 m 5a  13
5b  84 a nostre spese 13 m m 5b  10
5a  85 MAGICO PERO 10 m 5a  7
6a  86 IL SENSO DELLA VITA 12 m 6a  9
6a  87 TSUNAMI 14 m 6a  9
4c  88 UN BEL GESTO 15 m 4c  10
3b  89 ALE’ 12 m 3b  6
4b  90 MEGLIO DON CHISCIOTTE 22 m 4b  7
5b  91 BINARIO 21 22 m 5b  3

Kommentare

 

You must be logged in to leave comments.